English translation below

Dagens heta samtalsämne i här i Bonn har handlat om historiskt ansvar för utsläpp av växthusgaser. EU verkar nämligen ha lite problem med definitionerna. I förhandlingarna om I-länders utsläppsminskningar har EU bett om att få förtydligat vad ett historiskt ansvar egentligen innebär.   EU menar att de uttryck för historiskt ansvar som nämns i klimatkonventionen och Kyoto protokollet; “gemensamt men differentierat ansvar“, att detta bara är ett uttryck för någon typ av allmänt ansvar. Men det behöver, enligt EU, inte alls innebära någonting speciellt när man börjar prata om siffror och diskutera hur mycket de rika länderna egentligen ska minska sina utsläpp. Medan det också är noterat i konventionen att majoriteten av de historiska andelen av utsläppen kommer fran industrialiserade länder.

Jag undrar vad de verkligen menade när de inkluderade dessa två paragrafer från första början, kanske att de refererade till varandra? Men jag måste hålla med om att det är väldigt smart av förhandlarna att undvika debatten om historiskt ansvar. I den nuvarande konventionen är det bara antecknat att i-länderna har bidragit till mer än u-länderna medan “gemensamt men differentierat ansvar” är en del av avtalet. Så om EU smidigt undviker ämnet om deras historiska ansvar så har de mycket att vinna.

Faktum är att världens rikaste länder släppt ut det mesta av de växthusgaser som ligger bakom dagens klimatkris och har byggt sitt välstånd på en tillgång till billig fossil energi. Så det är möjligen intelligent men inte särskilt solidariskt, så det är kanske föga överraskande att det är långt ifrån alla som ställer upp på EU:s tolkning av vad ett historiskt ansvar innebär i praktiken. Kina, Indien och Brasilien gav uttryck för en helt annan uppfattning, och menade att I-ländernas historiska ansvar i klimatkrisen naturligtvis ska ligga till grund även för beräkningarna av hur stora utsläppsminskningar som ska göras av de rika länderna. Indien gick till och med så långt som till att säga att I-länderna bör minska sina utsläpp av växthusgaser med nästan 80 % till år 2020, om länderna ska ta sitt historiska ansvar.


För denna bristande kunskap vann EU idag andrapris i CAN internationals utnämning Fossil of the day.
Motiveringen löd:

The EU asked for an explanation of the “really difficult” concepts of atmospheric space and historical responsibility at this morning’s session of the contact group on the scale of emission reduction by A1 Parties. The EU has made it clear that their combined knowledge on Climate issues couldn’t even be described as “basic” and one can only wonder where the delegates have been for the last twenty years.

Grattis EU, till denna ärofyllda utmärkelse!

English translation

Today’s hot topic here in Bonn has been about the historical responsibility for emissions of greenhouse gases. EU said that they wanted an explanation of historical responsibility in todays plenary, so they obviously seem to have a bit of trouble with the definitions. EU argues for the expression of responsibility as it is stated in the climate convention and the Kyoto protocol; “Common but differentiated responsibility“, that this is only an expression for some kind of general responsibility. But that it does not need, according to EU, to mean anything when it comes to talking numbers and discussing how much the rich countries needs to reduce their emissions. Whereas it is also noted in the convention that the major historical share of emissions came from industrialized countries.

I wonder what they really meant when they included these two paragraphs in the first place, maybe they refer to each other? But I do have to agree that it is very intelligent of the negotiators to try and avoid the debate of a historical responsibility. In the current convention it is only noted that industrialized countries has contributed a lot more than the developing countries whereas the phrase “common but differentiated responsibility” is a part of the deal. So if EU diligently succeeds in avoiding the subject of historical responsibility they have a lot to win.

However, the fact is that the richest countries in the world already has released most of the greenhouse gases that has contributed to today’s climate crisis. It is also these emissions that are the result of the wealth that the industrialized countries acquired by the help of fossil fuels. So it might be intelligent but not very solidaric, so it is not very surprising that it is far from all that support the EU reading of what a historical responsibility in practice means. China, India and Brasil expressed a completely different opinion and argued that it is natural that the historical responsibility would be the basis of how much industrialized countries should reduce their emissions. India even went as far as to say that the industrialized should reduce their emissions of greenhouse gases by almost 80% by year 2020, if the countries were to take it’s historical responsibility.

For this lacking knowledge EU won the second price in CAN internationals appointment, Fossil of the day. The motivation is:

“The EU asked for an explanation of the “really difficult” concepts of atmospheric space and historical responsibility at this morning’s session of the contact group on the scale of emission reduction by A1 Parties. The EU has made it clear that their combined knowledge on Climate issues couldn’t even be described as “basic” and one can only wonder where the delegates have been for the last twenty years.”

Congratulations EU, for this honourable distinction!

Advertisements