CDM

English translation below

Jag fick möjlighet att prata en kort stund med en av delegaterna för Bangladesh. Samtalet varade inte särskilt länge, men jag förvånades över hur positiv han ställde sig till Sverige. Han talade om Sverige som ett föregångsland när det gäller miljöfrågor och såg det även som oerhört positivt att Sverige nu kommer ta över ordförandeskapet inom EU, då Sverige får möjlighet att leda Europa till ett miljövänligare område.

Men som det nämnts tidigare, så har Sverige uttalat sig om att de inte aktivt vill leda Europa och att de tänker ta rollen som facilitator, de tänker med andra ord låta andra länder ta plats och inte försöka driva sina egna ideer. Vilket jag anser både har för och nackdelar, men jag vill betona att jag tycker att det är viktigt att Sverige bör vara drivande i dessa frågor.

Något annat delegaten från Bangladesh pratade om under den korta stunden var om CDM. Det är en mekanism där man överför teknologi till fattigare länder och samtidigt får industrilandet som stått för projektet tillgodoräkna sig den minskning av koldioxid som görs i och med projektet. Detta är en del vad Sverige gör när de lovar att de kommer minska CO2 utsläppen med 40 %. Idéen med CDM låter väldigt bra. Men det finns ett antal problem. Det förmodligen största problemet med detta är att det i dagsläget inte alls gagnar de allra fattigaste länderna. Delegaten erkände att just detta var ett problem, men till skillnad från vad jag har hört så tror han att detta går att lösa.

Anledningen till att jag inte tror att de minst utvecklade länderna kommer att kunna ta del i det attraktiva CDM investeringar är på grund av den inneboende logiken i CDM.Det vill säga, ett land behöver den nödvändiga infrastrukturen för att faktiskt attrahera CDM investeringar. Denna nödvändiga infrastruktur är något som de minst utvecklade länderna inte har. Ytterligare en anledning till att det är mindre attraktivt att investera i de fattigaste länderna är helt enkelt att de har mindre utsläpp och därför kan man inte minska utsläppen lika mycket som i ett mer utvecklat land. CDM som sådant uppmuntrar med andra ord inte att vara ren från början och det var inget som man tänkte på när man införde den under Kyotoprotokollet.

Han nämnde också att Sverige har ett förslag om att införa en koldioxidskatt. Något som verkligen är bra. Det återstår om Sverige lyckas få igenom det förslaget, under tiden så går det att stödja förslaget när man ser att det nämns.

Jag kan tänka mig att länder som Bangladesh kan se oerhörda möjligheter med tex CDM, den enda mekanismen just nu som möjliggör utveckling, och om man har den nödvändiga infrastrukturen så är den garanterat positiv. Men just nu är det endast 4 länder som får 80 % av alla CDM och denna snedfördelning kommer troligtvis att fortsätta, därför är det viktigt att främja förslag som det norska förslaget. Läs om det i det här blogginlägget. Om man jämför hur Eu agerar med USA så är det de på frammarsch, men naturen bryr sig inte om jämförbarhet därför måste även EU bättra på sina positioner.

English translation

I got the opportunity to speak with one of the delegates from Bangladesh for a short moment. The conversation didn’t last very long, but I was surprised how positive he was about Sweden. He spoke about Sweden as true role model when it came to environmental issues and thought that it was very positive that Sweden now will take over the presidency within EU as Sweden then will have the opportunity to lead Europe to a even more environmental approach.

However as mentioned earlier, Sweden has said that they don’t want to take an active lead in Europe and that they are going to take on the role as a facilitator. In other words they will make room for other countries and let them push their own ideas. This has its pros and cons, but I’d like to stress that I believe that it is very important that Sweden push these issues since it is expected by them.

Something else the delegate from Bangladesh talked about during the short duration of our conversation was CDM. This is a mechanism where you transfer technology from the poorer countries and at the same time the developed country that has paid for the project get credits for the reduction in emissions. This is one part of what Sweden does when they promise to reduce their CO2 emissions with 40 %. The idea with CDM sounds really good, but there are some problems. Probably the biggest problem is that it currently does not benefit the least developed countries at all. The delegate acknowledged this but contrary to what I believe he thinks that it will be possible to solve.

The reason that I don’t think the least developed countries will be able to take part in the attractive CDM investments are because of the inherent logics in CDM. That is, a country needs necessary infrastructure to actually attract CDM investments. That necessary infrastructure is something that the least developed countries don’t have. Yet another reason that makes it unattractive to invest in the poorest countries is simply they have fewer emissions and therefore you can’t reduce the emissions as much as you are able to do in a more developed country. CDM as such does not really encourage countries to be clean from the start, that was not the intention either when it was implemented within the Kyoto protocol.

He also mentioned that Sweden has a proposal to implement a carbon tax. That’s really good, but we’ll have to wait and see if Sweden succeeds with pushing for that, meanwhile one can support the proposal.

I can imagine that countries such as Bangladesh can see tremendous potential in CDM, as it is the only mechanism that currently enables countries to develope and if one have the necessary infrastructure it is surely positive. But for now it is only 4 countries that has recieved 80 % of all the CDM and this maldistribution will probably continue, therefore it is especially important to promote proposals such as the norwegian proposal. Read about in this blog post. If one compare how EU is acting with the US they are certainly in the forefront, but nature does not concern itself with comparability therefore the EU still needs to better its positions.

Advertisements