English translation below.

Snacket i korridorerna här på konferenscentret handlade igår för en gångs skull inte om de förhandlingar som pågår under klimatkonventionen. Istället är det EU: s finansministermöte i Luxemburg som varit på allas läppar. På finansministermötet fördes nämligen diskussioner om hur anpassning och utsläppsminskningar i syd ska finansieras och hur stora summor EU är beredda att bidra med.

pengar

Och alla undrade förstås: kommer EU ta ställning i finansieringsfrågan och ge förhandlingarna i Bonn den energikick som så akut behövs?

I nuläget befinner vi oss nämligen i något av ett dödläge där alla parter väntar på att någon annan ska ta det första steget. De europeiska länderna vill inte tillkännage hur mycket finansiering man kan ställa upp med innan USA och Kina anger vilka åtaganden de kan tänka sig. Samtidigt vill inte USA och Kina tillkännage sina åtaganden innan EU offentliggjort sin position i finansieringsfrågan. Och för att göra det hela ännu lite värre är klarhet i just finanisieringsfrågan avgörande för att länderna i syd ska vilja gå vidare diskutera vilka typer av mål och åtaganden de kan tänka sig. Det liknar nästan något av ett  chicken-race, där deltagarna in i det längsta försöker vänta ut varandra.

Hur gick det då på finansministermötet? Inte framåt i alla fall. Man presenterade inga siffror, och kunde inte heller besluta sig om vilken typ av mekanism som ska använda för att bekosta åtgärder i syd. Något av det allra mest oroande är att finansministrarna verkar acceptera en typ av dubbel bokföring av finansiella åtaganden och utsläppsminskningar. Detta tillåter rika länder att tillgodoräkna sig sådana utsläppsminskningar som görs i syd med hjälp av finansiering från nord som BÅDE off-setting, en utsläppsminskning för det egna landets räkning, OCH  finansiellt stöd till landet i syd. Risken med detta är att de totala utsläppsminskningarna globalt blir mindre och att de totala ekonomiska stödet till länder i syd blir lägre än vad som behövs. Många på NGO fronten hoppas på bot och bättring då EU:s regeringschefer träffas nästa vecka i Bryssel.


Yesterday the talk in the corridors here in Bonn was actually not about the negotiations taking place under the climate change convention. Instead it was Ecofin, the EU finance ministers meeting in Luxemburg, that was on everybody’s lips. At the meeting discussions about how adaptation and mitigation in countries in the south should be financed, and how large sums of money the EU is prepared to contribute with.

What everyone was wondering is of course: Will the EU take a stand on financing and give the negotiations here in Bonn a much needed injection of energy?


Right now we’re actually in something of a deadlock in the negotiations. All parties are waiting for someone else to take the first step. The European countries don’t want to announce their position on financing before the US and China comes forward with their commitments. Correspondingly, the US and China are unwilling to announce their targets until the EU has made its position financing clear. And to make matter even worse, clarity on financing is absolutely crucial for developing countries to move forward and start talking about which types of commitments and targets they are willing to take on. The whole thing almost resembles something of a chicken-race, where all parties are trying to wait each other out.

So what was then the result at the EU finance ministers meeting? Well it’s not moving things forward at least. No numbers were announced and no decision was reached on what type of mechanism should be developed to finance measures in the south. And something that’s highly worrying is that the member states seems to accept a type of double counting of financial commitments and measures to reduce emissions. This would allow rich countries to count emission reductions carried out in the south, with funding from northern countries, as BOTH off setting AND financing to southern countries. This is really problematic, since it will lead to lower emission reductions overall, and a less economic support for countries in the south. Many people here are now hoping for a better outcome after the EU heads of state meet next week in Brussels.

Advertisements