Fredrik Reinfeldt

Fredrik Reinfeldt

English translation below

Det har nu gått lite mer än en vecka sedan Bonn slutade och jag har hunnit återhämta mig efter de två intensiva veckornas vistelse där. Ett genomgående tema genom bloggen är att det i slutändan inte är förhandlarna som bör påverkas, det är nämligen inte förhandlarna som sätter agendan för vad de ska förhandla kring. Utan det är politikerna som sätter ramarna, som man bör påverka.

I veckan uppmärksammades Sveriges klimatmål i DN. Initiativtagarna förnybart.nu skriver att Sverige kan bättre och har stor potential till att göra mycket mer inom klimatområdet. De proklamerar i sin rapport att regeringen bör höja målet för förnybar energi från 50 % till 70 % och att även höja målet för energieffektiviseringar som idag är hälften så bra som EU:s egna mål. Detta är förmodligen det mest häpnadsväckande, energieffektiviseringar som betalar tillbaka sig själv är något som regeringen valt att inte satsa på. Regeringen valde att istället för för att följa energieffektiviseringutredningens föreslagna program om 2,4 miljarder per år endast att använda 300 miljoner per år. Det innebär att 280 miljarder i minskade energikostnader kommer att gås om intet.

Häpnadsväckande!

Men det går att påverka! Dels finns det ett upprop på förnybart.nu som jag uppmuntrar er alla att skriva på. Sedan, skriv till Andreas Carlgren och Fredrik Reinfeldt och påpeka att här finns det ett bra förslag som dels kommer att minska de utsläpp som Sverige har, dels innebära ekonomiska vinster. Det är våra pengar som försvinner!

Sverige kan om de vill. Om Sverige vill, så kan de också leda ett EU till de minskade utsläpp som behövs. Så skriv ett kort brev till Andreas och Fredrik idag. Det kommer jag att göra.

Den första juli så kommer något spännade att hända, så håll utkik.

Andreas Carlgren
Regeringskansliet
103 33 Stockholm

Fredrik Reinfeldt
Regeringskansliet
103 33 Stockholm

A little more than one week has now passed since Bonn ended and I have been able to recover from the two intense that happened in Bonn. An undergoing theme through this blog is that in the end it is not the negotiators that one should influence, because they are not the ones that set the agenda. It’s the politicians that set the agenda and they are the ones one should influence.

During the past week Sweden’s climate goal was discussed in DN. The initiator förnybart.nu (renewable.now) writes that Sweden could do better and has a lot of potential to do more within the climate area. They proclaim in their report that the government should raise the goal of renewable energy from 50 % to 70 % up until 2020 and that the government also should raise the goal of energy efficiency that today is half as good as EU’s own goals. That is probably the most stunning fact, energy efficiency that pays itself is something that the government has chosen not to put money into. Instead of following the energy efficiency investigation’s advice of putting 2,4 billion crowns per year the government chose to only put 300 million swedish crowns per year. This will imply a mind-boggling 280 billion crowns in reduced energy costs that are lost.

Stunning!

However, it is possible to influence the politicians. There is the an appeal on förnybart.nu that I encourage every Swede to sign. Then write to Andreas Carlgren and Fredrik Reinfeldt and point out that there is a good proposal on the table that, firstly, will lessens the emissions that Sweden has, and secondly, will imply economic advantages. It is our money that are disappearing.

Sweden are able to if they want to. If Sweden want to, they are also able to lead EU to the reduced emissions that are so badly needed. So write a short letter to Andreas and Fredrik today. I will do that.

The first of july something exciting is going to happen, so keep on the watch.

Andreas Carlgren
Regeringskansliet
103 33 Stockholm

Fredrik Reinfeldt
Regeringskansliet
103 33 Stockholm

Advertisements